Reducerea preţurilor la alimente se află pe ordinea de zi în şedinţa de Guvern de vineri, ora 10.00. În mapa miniștrilor se află proiectul de ordonanță de urgență privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare. 

Reducerea preţurilor la alimente a fost inclusă pe ordinea de zi în şedinţa de Guvern de vineri.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30 iunie 2023:

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2022
 3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării reţelei transeuropene de transport (TEN-T)
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru efectuarea plăţii anuale, în baza Acordului privind achiziţia publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituţiile naţionale beneficiare
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima
 7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
 8. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
 9. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unui bun imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” -Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în domeniul public al judeţului Tulcea, precum şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorității Navale Române
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea finanţării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru proiectul “Dezvoltarea transportului școlar în instituţiile de învăţământ general din Republica Moldova”, propus de Republica Moldova în baza” Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova”
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea finanțării, din Fondul de rezervă bugetară pus la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru proiectele de dezvoltare locală (alimentare cu apă, canalizare, sisteme de apeduct, etc.) ”Satul European – lucrări publice și infrastructură” propuse de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, în 11 februarie 2022
Articolul precedentCompaniile din energie nu mai vor plafonarea prețurilor: „Formula de calcul trebuie să reflecte în mod corect evoluţiile pieţei”
Articolul următorSuspectul crimelor de la Timişoara şi-a recunoscut faptele